عشقــم مال منه 

مال خود خودمه

یعنی... 

هیچ احدی حق نداره نگاش کنه 

چون... 

چشاشو از کاسه در میارم 

هیچ احدی حق نداره باش حرف بزنه 

چون... 

خرخرشو میجوم 

هیچ احدی حق نداره بش دست بزنه 

چون... 

چون جفت دستاشو قلم میکنم 

یعنی... 

هیچ احدی حتی حق نداره بش اشاره کنه 

عشقــم مال منه  

همه چیزش مال منه 

مال خود خودمه 

قلبش... 

مغزش... 

روحش... 

حرفاش... 

خنده هاش... 

صداش... 

دستاش... 

حتی نفساش 

عشقــم مال منه 

حتی آرزوی داشتنش رو هم به کسی نمییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدم 

منبع : ★٭*کلـــــــــــبه ی دخملای صورتی *٭★ |عشقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رو به دنیا نمیدم
برچسب ها : نداره ,احدی , هیچ احدی